изворот

 • 41ухищрение — См. хитрость... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. ухищрение уловка, хитрость, приём, маневр, увертка; извороты, подходец, трюк, хитросплетения, прием, махинация, ловкость,… …

  Словарь синонимов

 • 42изворотец — сущ., кол во синонимов: 1 • изворот (18) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 43резкое движение вбок — сущ., кол во синонимов: 1 • изворот (18) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 44изгиб — ▲ поворот ↑ постепенный, кривая линия изгиб плавный поворот касательной к линии. извилина. извив. изворот. излучина. лука. кривизна величина изгиба. ↓ выпуклый, вогнутый …

  Идеографический словарь русского языка

 • 45маневр — Syn: ловкий шаг, уловка, ухищрение (усил.), хитрость, увертка, изворот (уст.) …

  Тезаурус русской деловой лексики

 • 46увертка — Syn: уловка, ухищрение (усил.), хитрость, маневр, изворот (уст.) …

  Тезаурус русской деловой лексики

 • 47Доплеров ефект — физ. промена во брановата должина на светлината или на звукот при која изворот на брановите движења се приближува (помала бранова должина) или се оддалечува (поголема бранова должина) во однос на набљудувачот …

  Macedonian dictionary

 • 48Парнас — (грч. Parnasos) 1. мит. во старогрчката митологија: рид во Фокида што им бил посветен на Аполон и на музите, во чие подножје се наоѓале градот Делфи и изворот Касталија 2. фиг. седиште на поетите, царство на поетската уметност син на Парнас син… …

  Macedonian dictionary

 • 49Пегаз — (грч. Редаѕоѕ) 1. мит. во старогрчката митологија: крилат коњ што настанал од крвта на Медуза кога Персеј и ја отсекол главата од ударот на неговото копито настанал изворот Хипокрена чија вода ги инспирирала поетите 2. астр. големо соѕвездие на… …

  Macedonian dictionary

 • 50СОФАР — (скр. од анг. Sound Fixing and Ranging) систем за одредување на положбата и оддалеченоста на изворот на звук …

  Macedonian dictionary